Thực hiện báo cáo công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị tại địa phương

12/04/2014 - 12:26 AM - 2.896 lượt xem

Ngày 11/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 658/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện báo cáo công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị tại địa phương.

 

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BXD ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng; Thiết kế đô thị theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng.

2. Lập bảng các số liệu thống kê (theo biểu mẫu Phụ lục 1 và 2 kèm theo). 

3. Tổng kết, đánh giá việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác lập, phê duyệt và quản lý Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Thiết kế đô thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trên địa bàn; nêu rõ các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất với Bộ. 

Báo cáo chính thức gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 22/4/2014 theo đường công văn, đồng thời gửi về địa chỉ Email: [email protected]

 

icon1 Các bài viết khác
Xem thêm